NACRE_ResortPS_Shot16_0135.jpg
NACRE_ResortPS_Shot01_0048.jpg
NACRE_ResortPS_Shot10_0242_BW.jpg
Grazia_TotalBlack_01.jpg
Grazia_TotalBlack_02.jpg
Grazia_TotalBlack_03.jpg
Grazia_TotalBlack_04.jpg
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
DTK_HotMess_Shot05_0122.jpg
DTK_HotMess_Shot06_0124.jpg
DTK_HotMess_Shot01_0038.jpg
GRAZIA Paris, Beach Chic
GRAZIA Paris, Beach Chic
GRAZIA Paris, Beach Chic
GRAZIA Paris, Beach Chic
GRAZIA Paris, Beach Chic
GRAZIA Paris, Beach Chic
VegasLady_20151211_Shot011_0102.jpg
VegasLady_20151211_Dbl2.jpg
VegasLady_20151211_Shot09_0099.jpg
VegasLady_20151211_Dbl1.jpg
VegasLady_20151211_Shot07_0025.jpg
CONCORDE, Angel Heart
CONCORDE, Angel Heart
CONCORDE, Angel Heart
CONCORDE, Angel Heart
1972_05.jpg
1972_04.jpg
1972_06.jpg
1972_01.jpg
CHRLDR Noir
CHRLDR Noir
CHRLDR Noir
CHRLDR Noir
CHRLDR Noir
CHRLDR Noir
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
AlwaysVictimofAnonymity_8863.jpg
AlwaysVictimofAnonymity_9412.jpg
AlwaysVictimofAnonymity_9542.jpg
Blackbook_FriedaP_Shot07_034.jpg
Blackbook_FriedaP_Shot08_044.jpg
BlackFury_BlackMumba.jpg
Chromatics_Shot03_115.jpg
Chromatics_Shot04_103.jpg
DTK_Bardot_Shot02_0039.jpg
DTK_Bardot_Shot03_0078.jpg
DTK_LA70s_Shot01_064.jpg
DTK_LA70s_Shot03_001.jpg
Grazia_LeilaBekti_Shot05_064_0121.jpg
Anais_3952_3954.jpg
ShanghaiTang_SS13_Shot13_059.jpg
ShanghaiTang_FW13_Shot20_031.jpg
ShanghaiTang_SS14_Shot01_008_alt.jpg
ShanghaiTang_SS14_Shot08_029_3_alt.jpg
DTK_Newton_Shot06_0008.jpg
DTK_Newton_Shot07_Shot10.jpg
LunaMae_2014_Shot06_100.jpg
LunaMae_2014_Shot08_Shot09.jpg
Elle_QC_PUNK_Shot 8_038.jpg
Elle_QC_PUNK_Shot05+06.jpg
MyFirstKill_Shot05_126.jpg
MyFirstKill_Shot02_103.jpg
MyFirstKill_Shot04_142.jpg
MyFirstKill_Shot05_092.jpg
80sParis_Shot05_0130.jpg
80sParis_Shot02_Shot08.jpg
80sParis_Shot02_Shot04.jpg
French_White_Shot03_Shot03A.jpg
French_White_Shot05_Shot08A.jpg
ElleQC_Classiques_Shot01_Shot09.jpg
ElleQC_Classiques_Shot08_122_v2.jpg
EvaDoll_20140429_Shot01_176.jpg
EvaDoll_20140429_Shot02_047.jpg
AdamCohen_Pt1_Shot06_097.jpg
AdamCohen_Pt2_Shot05_058.jpg
French_20140428_Shot01_Shot02.jpg
French_20140428_Shot03_Shot04.jpg
FromHereToEternity_02.jpg
FromHereToEternity_03.jpg
Grazia_Bijoux_Shot07_051.jpg
Grazia_Bijoux_Shot09_064.jpg
AdeleGendron_20150605_Shot02_Shot03.jpg
Homme_MPMorin_Shot05_Shot06.jpg
Grazia_PinUp_Shot01_062.jpg
Grazia_PinUp_Shot03_063nb.jpg
Icone_P10-02.jpg
Simons_Dubuc_5756_5616.jpg
JamaicaBeach_Shot07_021_CLR.jpg
JamaicaBeach_Shot07_080_BW.jpg
LMag_FW2010_Shot3_022.jpg
LMag_FW2010_Shot4_037.jpg
JessicaPare_2716.jpg
JessicaPare_2940.jpg
Karine_Vanasse_140317_Shot06_042.jpg
Karine_Vanasse_140317_Shot03_058_bw.jpg
AGuilmant_20141215_Shot02_0447.jpg
AGuilmant_20141215_Shot02_0490.jpg
KILL_DesperateHWife_Shot05_124.jpg
KILL_DesperateHWife_Shot06_096.jpg
KLB_Nov09_2539_bw.jpg .jpg
KLB_Nov09_2787_bw.jpg
LunaMae_CNBC_Shot_01_Shot08.jpg
LunaMae_CNBC_Shot_07_Shot09.jpg
Mackage_FW14_Shot05_046_v2.jpg
Please_Bourgeoisie_Shot03_091_bw.jpg
Please_Bourgeoisie_Shot05_049.jpg
Please_YSL_Shot03_025a.jpg
Please_YSL_Shot04_072.jpg
Smalto_SS2011_Shot04_090.jpg
Smalto_SS2011_Shot010_062.jpg
Blush_2014_Shot07-057_02.jpg
Blush_2014_Shot10_Shot12.jpg
Blush_2014_Shot11-081_2.jpg
Perle_SS2012_Shot02_119.jpg
Perle_SS2012_Shot05_Shot06.jpg
Fauve Noir_5025.jpg
Fauve Noir_5119.jpg
NACRE_ResortPS_Shot16_0135.jpg
NACRE_ResortPS_Shot01_0048.jpg
NACRE_ResortPS_Shot10_0242_BW.jpg
Grazia_TotalBlack_01.jpg
Grazia_TotalBlack_02.jpg
Grazia_TotalBlack_03.jpg
Grazia_TotalBlack_04.jpg
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
DTK_HotMess_Shot05_0122.jpg
DTK_HotMess_Shot06_0124.jpg
DTK_HotMess_Shot01_0038.jpg
GRAZIA Paris, Beach Chic
GRAZIA Paris, Beach Chic
GRAZIA Paris, Beach Chic
VegasLady_20151211_Shot011_0102.jpg
VegasLady_20151211_Dbl2.jpg
VegasLady_20151211_Shot09_0099.jpg
VegasLady_20151211_Dbl1.jpg
VegasLady_20151211_Shot07_0025.jpg
CONCORDE, Angel Heart
CONCORDE, Angel Heart
1972_05.jpg
1972_04.jpg
1972_06.jpg
1972_01.jpg
CHRLDR Noir
CHRLDR Noir
CHRLDR Noir
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
AlwaysVictimofAnonymity_8863.jpg
AlwaysVictimofAnonymity_9412.jpg
AlwaysVictimofAnonymity_9542.jpg
Blackbook_FriedaP_Shot07_034.jpg
Blackbook_FriedaP_Shot08_044.jpg
BlackFury_BlackMumba.jpg
Chromatics_Shot03_115.jpg
Chromatics_Shot04_103.jpg
DTK_Bardot_Shot02_0039.jpg
DTK_Bardot_Shot03_0078.jpg
DTK_LA70s_Shot01_064.jpg
DTK_LA70s_Shot03_001.jpg
Grazia_LeilaBekti_Shot05_064_0121.jpg
Anais_3952_3954.jpg
ShanghaiTang_SS13_Shot13_059.jpg
ShanghaiTang_FW13_Shot20_031.jpg
ShanghaiTang_SS14_Shot01_008_alt.jpg
ShanghaiTang_SS14_Shot08_029_3_alt.jpg
DTK_Newton_Shot06_0008.jpg
DTK_Newton_Shot07_Shot10.jpg
LunaMae_2014_Shot06_100.jpg
LunaMae_2014_Shot08_Shot09.jpg
Elle_QC_PUNK_Shot 8_038.jpg
Elle_QC_PUNK_Shot05+06.jpg
MyFirstKill_Shot05_126.jpg
MyFirstKill_Shot02_103.jpg
MyFirstKill_Shot04_142.jpg
MyFirstKill_Shot05_092.jpg
80sParis_Shot05_0130.jpg
80sParis_Shot02_Shot08.jpg
80sParis_Shot02_Shot04.jpg
French_White_Shot03_Shot03A.jpg
French_White_Shot05_Shot08A.jpg
ElleQC_Classiques_Shot01_Shot09.jpg
ElleQC_Classiques_Shot08_122_v2.jpg
EvaDoll_20140429_Shot01_176.jpg
EvaDoll_20140429_Shot02_047.jpg
AdamCohen_Pt1_Shot06_097.jpg
AdamCohen_Pt2_Shot05_058.jpg
French_20140428_Shot01_Shot02.jpg
French_20140428_Shot03_Shot04.jpg
FromHereToEternity_02.jpg
FromHereToEternity_03.jpg
Grazia_Bijoux_Shot07_051.jpg
Grazia_Bijoux_Shot09_064.jpg
AdeleGendron_20150605_Shot02_Shot03.jpg
Homme_MPMorin_Shot05_Shot06.jpg
Grazia_PinUp_Shot01_062.jpg
Grazia_PinUp_Shot03_063nb.jpg
Icone_P10-02.jpg
Simons_Dubuc_5756_5616.jpg
JamaicaBeach_Shot07_021_CLR.jpg
JamaicaBeach_Shot07_080_BW.jpg
LMag_FW2010_Shot3_022.jpg
LMag_FW2010_Shot4_037.jpg
JessicaPare_2716.jpg
JessicaPare_2940.jpg
Karine_Vanasse_140317_Shot06_042.jpg
Karine_Vanasse_140317_Shot03_058_bw.jpg
AGuilmant_20141215_Shot02_0447.jpg
AGuilmant_20141215_Shot02_0490.jpg
KILL_DesperateHWife_Shot05_124.jpg
KILL_DesperateHWife_Shot06_096.jpg
KLB_Nov09_2539_bw.jpg .jpg
KLB_Nov09_2787_bw.jpg
LunaMae_CNBC_Shot_01_Shot08.jpg
LunaMae_CNBC_Shot_07_Shot09.jpg
Mackage_FW14_Shot05_046_v2.jpg
Please_Bourgeoisie_Shot03_091_bw.jpg
Please_Bourgeoisie_Shot05_049.jpg
Please_YSL_Shot03_025a.jpg
Please_YSL_Shot04_072.jpg
Smalto_SS2011_Shot04_090.jpg
Smalto_SS2011_Shot010_062.jpg
Blush_2014_Shot07-057_02.jpg
Blush_2014_Shot10_Shot12.jpg
Blush_2014_Shot11-081_2.jpg
Perle_SS2012_Shot02_119.jpg
Perle_SS2012_Shot05_Shot06.jpg
Fauve Noir_5025.jpg
Fauve Noir_5119.jpg
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
FRENCH Revue de Mode, The Last Thing You Should Do
GRAZIA Paris, Beach Chic
GRAZIA Paris, Beach Chic
GRAZIA Paris, Beach Chic
CONCORDE, Angel Heart
CONCORDE, Angel Heart
CHRLDR Noir
CHRLDR Noir
CHRLDR Noir
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
GRAZIA Paris, Endless Summer
show thumbnails